Sigorta Rehberi

Ferdi kaza sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Hayat Sigortası

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz..

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Cam Kırılması Sigortası

Ticarethaneler, evler, bürolar ve bunun gibi yerlerde takılı bulunan ve poliçede belirtilen pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ve aynaların kırılmaları nedeniyle meydana gelecek hasarlar Türk Cam Kırılması Sigortası Genel Şartlarına göre teminat kapsamındadır.Yangından, infilaktan, yıldırımdan ve söndürme ve kurtarma hareketlerinden kaynaklanan, sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat nedeniyle meydana gelen, cam ve aynaların üzerinde bulunan süs ve yazıların bozulması ve Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri sonucunda meydana gelen zarar ve ziyan talepleri teminat harici olup ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

Bu sigorta ya da ek teminat, araç sahibinin üçüncü kişilere vereceği maddi ya da bedensel zararların, zorunlu trafik sigortasını aşan kısmını karşılamak amacı ile sunulur. Hukuksal olarak bu sigorta çeşidinin tam ismi motorlu kara taşıtları ihtiyari mali mesuliyet sigortasıdır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

İnşaat All Risk Sigortası Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

İş Yerim Sigortası

İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak işyeri paket sigortası yaptırmakla mümkündür. Esse Sigorta olarak bu ürünümüz; işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Kasko Sigortası

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Konut Sigortası

Konut sigortası, evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı size teminat altına alır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman risklerle karşı karşıyadır. Bazen normal çalışır halde iken, bazen aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esasında arızalanma veya kırılma durumunda kalabilirler. Her türlü pompa, kompresör, jeneratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri ile arıtma sistemleri, ısıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makinelerinizi sigortalayabilirsiniz.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Montaj Sigortası

Montaj bütün riskler sigortası, ya da montaj all risk sigortası (EAR), montaj çalışmalarına yönelik aniden çıkan ve beklenmedik bütün riskleri tek bir poliçe ile teminat altına almaktadır. Montaj bütün riskler sigortasında, teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indirildiği anda başlamaktadır. Montajı biten makinelerin test işlemleri tamamlanarak kullanılmaya başlanması ile de sona erer.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır. Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dâhilinde sigortacı tarafından tazmin edilir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Yangın Sigortası

Yangın sigortası; Yangın ve benzeri rizikolara karşı işyerinize, evinize ve eşyalarınıza gelebilecek zararları karşılayan bir paket poliçe türüdür. Yangın Sigorta poliçesi konut, ev veya işyerini yangına, yıldırıma ve infilaka karşı güvence altına almanızı sağlar. Yangın sigortası teminatlarına istenildiğinde deprem, sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı gibi doğal afetlere karşı güvenceler de eklenebilir. Ayrıca yine isteğe bağlı olarak, dahili su basması, hava taşıtlarından parça düşmesi, kara taşıtları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm teminatları da satın alınabilir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Yangın'a Bağlı Kar Kaybı Sigortası

İşyerleri ve işletmelerde yangın, su baskını, hırsızlık ve benzeri bir nedenle ortaya çıkan bir riske bağlı olarak faaliyetler de aksamış olacaktır. Bu risklere karşı yaptırılan sigortalar genelde riskin gerçekleşmesi yüzünden ortaya çıkan hasarların giderilmesine yöneliktir. Örneğin bir yangın sigortası, işyeri veya işletmenin hem bina olarak hem de makineler, demirbaş, mallar ve masa, sandalye, dolap gibi her türlü donanımı ile gördüğü zararları karşılar. Bu tür sigortalar genel olarak işletmenin veya işyerinin faaliyetlerinin durması veya aksaması yüzünden ortaya çıkacak gelir kayıplarına karşı bir güvence içermezler.
İşte bu şekilde, güvence altına alınan risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan hasar ve kayıplar, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına yol açar, ya da ticari faaliyetleri aksatır. Bu durum ise cironun düşmesi veya masrafların artmasına, dolayısıyla kar kayıplarına neden olur. Kar kaybı sigortası ile işte bu kayıplar güvence altına alınır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Sigortası

Sigorta ettiren veya sigortalıların, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı, kendilerine karşı, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri, bu sigorta ile güvence altına alınmış olmaktadır. Sigorta şirketlerinin vereceği güvenceler, yasalarda gösterilen hukuki sorumluluk hükümleri çerçevesinde geçerlidir.
Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası genel şartlarında ifade edildiği gibi bu sigorta, sigortalıyı aynı zamanda kendisine karşı yapılacak haksız ve aşırı taleplere karşı da korumaktadır. Eğer sigortalı bir kişi değil de bir kuruluş ise, bu durumda kuruluş olarak faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere verecekleri zarar ve ziyandan hukuken sorumlu olacaklardır ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bu sorumlulukları da güvence altına almaktadır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Asansör Kazalarında 3. Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Sorumluluk sigortalarının yaptırılması bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan bu isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortasıdır.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Bilgilendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Vergi Uygulamaları

Kanunun 31. maddesine göre, sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Böylece, iptal edilen BSMV'lerin sonraki dönemlerde indirimine imkan tanınmaktadır. Bir sonraki dönemde indirilemeyen vergiler, daha sonraki dönemlerin beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. 16.8.1991 tarih ve 20962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12.8.1991 tarih ve 91/2072 sayılı kararla BSMV l oranı %5 olarak belirlemiştir.

Poliçeyi Görüntüle..
Ferdi kaza sigortası

Tazminat Talep Formu

Esse Sigorta ile anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumundan veya kurumun anlaşmalı olduğu halde direkt ödeme alamadığınız durumlarda bizimle irtibata geçerek sağlık tazminatınızın daha hızlı ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Formu Görüntüle..